ประกวดวาดภาพวันสหกรณ์สากล

Painting contest on "International Cooperative Day 2020 " for topic ''Thailand cooperatives in the digital age". The candidate from primary school, middle school and high school, organized by the Cooperative League of Thailand (CLT) at Ratchanee chamjarat Convention Center, CLT.

กิจกรรมประกวดวาดภาพ เนื่องในวันสหกรณ์สากล ประจำปี 2563 หัวข้อ "สหกรณ์ไทย ยุคดิจิทัล" ระดับประถม มัธยมต้น และมัธยมปลาย จัดโดยสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สสท.

Visitors: 33,169