ประชาสัมพันธ์งานคาราวานสินค้า

สินค้าสหกรณ์คุณภาพ #คาราววานสินค้าสหกรณ์ วันที่ 22-23 กรกฏาคม 2563
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมงาน วันพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ” จัดกิจกรรมบำเพ็ญพระกุศล วางพวงมาลาสักการะ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย พร้อมสัมมนาร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมหาคำตอบ “เจาะลึก ประเด็นเด็ด กฎกระทรวง” พิธีเปิดโดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน และพบกับ การบรรยายพิเศษ เรื่อง กองทุนรักษาเสถียรภาพระบบสหกรณ์ โดยนายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เลือกซื้อสินค้าสหกรณ์คุณภาพ #คาราววานสินค้าสหกรณ์ วันที่ 22-23 กรกฏาคม 2563 นี้ ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพ
Visitors: 33,169