(สสท.) เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมกลุ่มเกษตรกรภูมิภาคเอเชียเพื่อความร่วมมือ (Asian Farmers’ Group for Cooperation – AFGC)

(30 เมษายน 2564) นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมกลุ่มเกษตรกรภูมิภาคเอเชียเพื่อความร่วมมือ (Asian Farmers’ Group for Cooperation – AFGC) ประจำปี 2563 ครั้งที่ 20 ผ่านระบบออนไลน์ ร่วมด้วย ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ ,นายวิจิตร จะโรจร รองผู้อำนวยการ สายงานส่งเสริมสหกรณ์ ,นายภาณุวัฒน์ แว่นระเว หัวหน้าฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า และเจ้าหน้าที่ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย โดยมี Mr.TORU NAKAYA ประธานฯ JA Zenchu ประเทศญี่ปุ่น กล่าวต้อนรับ
นายปรเมศวร์ กล่าวว่า “ปีที่แล้ว สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ได้เตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปี ครั้งที่ 20 ของ AFGC ที่เมืองพัทยา ในวันที่ 20 มีนาคม 2563 แต่ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทั่วโลก เกิดการล็อกดาวน์ในหลายประเทศเพื่อยับยั้งการระบาดของเชื้อไวรัส จึงได้เลื่อนมาจัดการประชุมในปีนี้ด้วยระบบออนไลน์ ซึ่งดำเนินการควบคุมระบบโดย IDACA ประเทศญี่ปุ่น ก็ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนของ IDACA โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Mr. Hirofumi Kobayashi ผู้อำนวยการของ IDACA
ประเทศไทยให้ความสำคัญกับการเตรียมการและการจัดการกับโรคระบาดให้มีประสิทธิภาพอย่างสูง โดยเฉพาะด้านการตรวจสอบ การติดตาม การคัดแยกกับผู้ติดเชื้ออย่างรวดเร็ว การใช้หน้ากากอนามัยอย่างเข้มงวดกับประชาชนทุกคน ผมหวังว่าการประชุมครั้งนี้จะสามารถแบ่งปันข้อมูลของแต่ละประเทศเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการผลิต การแปรรูปและการบริโภคอาหารตามวิถีของแต่ละท้องถิ่น เราจะต้องร่วมมือกันสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตอาหารของโลก เพื่อให้บรรลุถึงเป้าประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ”
ทั้งนี้ การประชุมกลุ่มเกษตรกรภูมิภาคเอเชียเพื่อความร่วมมือ (Asian Farmers’ Group for Cooperation – AFGC) ในครั้งนี้ นับเป็นการประชุมประจำปี 2563 ครั้งที่ 20 ด้วยระบบ web System (ระบบออนไลน์) ซึ่งกำหนดจัดในวันที่ 30 เมษายน 2564 และประเทศไทย โดยสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพ ในหัวข้อ ระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยืน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ ปัจจุบัน AFGC มีองค์กรสมาชิก 11 ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศอินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา ไทย เวียดนาม มองโกเลีย และใต้หวัน วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความร่วมมือในการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการเกษตรในมุมมองของเกษตรกรของภูมิภาคเอเชียในเวทีองค์การค้าโลก (WTO) และด้านอื่นๆ ซึ่งในการประชุมครั้งถัดไป ได้มีมติกำหนดให้ประเทศเกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพ.
Visitors: 33,169