ข้าวสารเจ้ามะลิ 105

SKU : CR-21004

ข้าวสารเจ้ามะลิ 105


ผลิตและจำหน่ายโดย

สหกรณ์การเกษตรแม่สาย จำกัด

616 หมู่ 8 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130


ติดต่อประสานงาน

ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 02-6693254-63 ต่อ 1026

นางสาวฟ้าขวัญ ขวัญเมือง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจการค้า โทร 094-2690450


สหกรณ์การเกษตรแม่สาย จำกัด

นางธนพร มณีฉาย โทร 081-2891500

Quantity
0.00 ฿

Do not have enough stock

Out of stock

Visitors: 1,980