มะยงชิด

SKU : TF-74007

Price

300.00 ฿

Quantity to buy
Total 300.00 ฿

Do not have enough stock

Out of stock

มะยงชิดจังหวัดนครนายก

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://bot.swu.ac.th/upload/article_document/1228385627.pdf


ผลิตและจำหน่ายโดย

สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดนครนายก

1-345/15 ถนนสันคูเมือง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000


ติดต่อประสานงาน

ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

นางสาวฟ้าขวัญ ขวัญเมือง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจการค้า โทร 094-2690450


สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดนครนายก

คุณบัวแก้ว โทร 098-3386748

Visitors: 33,169