๊็๊็UHT fresh milk (นม UHT)

SKU : PF-14068

Price

295.00 ฿


295.00 ฿

Quantity to buy
Total 295.00 ฿

Do not have enough stock

Out of stock

UHT fresh milk


Produced and distributed by

Waritchaphum Dairy Cooperative Limited

18 M. 4, Kho Khiao Subdistrict, Waritchaphum District, Sakon Nakhon 47150


Coordinated by

International Affairs and Trade Promotion Department.

Cooperative League of Thailand

13 Pichai road ,Thanon Nakhon Chai Si , Dusit, Bangkok 10300 Tel +66-2663-3254 ext.1026

Miss Fakhwan Khwanmuang Coop Trade Promotion Officer Tel. +66-96-3625532


นม UHT


ปริมาณกล่องละ 200 ml.


ราคาพิเศษช่วงเดือนมิถุนายน 289 บาท/ลัง

จากราคาปกติ 295 บาท/ลัง


สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด


ปี พ.ศ. 2521 เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์บ้านป่าโจดและดงบัง ตำบลค้อเขียว อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ได้รวมกลุ่มกันขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับบริการ จากกรมปศุสัตว์ เรื่อง การปรับปรุงพันธ์โค การป้องกันโรคระบาด และการผลิตเม็ดพันธ์พืช อาหารสัตว์ ต่อมากรมปศุสัตว์ได้ส่งเสริมขยายการบริการการผสมเทียมโค เพื่อผลิตลูกโคนมจำหน่ายให้องค์กรส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ( อสค. ) จนกระทั่งปลายปี พ.ศ. 2527 อสค. งดรับซื้อโคนม แต่ขณะนั้นปรากฏว่ามีโคนมลูกผสมเพศเมียคงเหลืออยู่ 5 ตัว


ปี พ.ศ. 2528 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จราชดำเนินทอดพระเนตร การดำเนินงานของสถานีบำรุงพันธ์สัตว์สกลนคร ทรงมีพระราชดำรัสให้กรมปศุสัตว์ร่วมกับจังหวัดสกลนคร ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมในจังหวัดสกลนครจังหวัดสกลนครจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมขึ้นที่อำเภอวาริชภูมิ เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ป่าบ้านป่าโจดและบ้านดงบัง จึงได้ขอจดทะเบียนเป็นกลุ่มเกษตรกรตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 141 โดยใช้ชื่อว่า “ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ค้อเขียว ”ดำเนินการแปรรูปน้ำนมดิบเป็นนมพาสเจอร์ไรส์ โดยใช้วิธีหม้อต้มน้ำนมระบบแก๊ส บรรจุถุงละ 200 ซีซี จำนวนถุงละ 3 บาท


ต่อมา ปี พ.ศ. 2534 เริ่มประสบปัญหาการจำหน่ายน้ำนมดิบที่เหลือจากการแปรรูป บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย ( ตรามะลิ ) จำกัด ต้องการให้กลุ่มแปรสภาพหรือตั้งเป็นสหกรณ์โคนมขึ้นมา มิฉะนั้นอาจจะไม่รับซื้อน้ำนมดิบ ดังนั้นผู้นำกลุ่ม จำนวน 10 คน จึงขอจัดตั้งสหกรณ์ และดำเนินการเลิกกลุ่ม


นายทะเบียนสหกรณ์ ได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2535 เป็นสหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด จนถึงปัจจุบัน


ผลิตและจำหน่ายโดย

สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด

18 หมู่ 4 ตำบล ค้อเขียว อำเภอ วาริชภูมิ สกลนคร 47150


ติดต่อประสานงาน

ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

นายณรงค์เดช เทพศิริ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจการค้า โทร 081-1925282


สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด

คุณประภัสสร โทร 061-7828746


https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Warichmilkofficial&set=a.320592474768563


*อัพเดตล่าสุด

24/6/2564

Visitors: 40,001