นม UHT

SKU : PF-14068

Price

295.00 ฿


295.00 ฿

Quantity to buy
Total 295.00 ฿

Do not have enough stock

Out of stock

นม UHT


ปริมาณกล่องละ 200 ml.


ราคาพิเศษช่วงเดือนมิถุนายน 289 บาท/ลัง

จากราคาปกติ 295 บาท/ลัง


สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด


ปี พ.ศ. 2521 เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์บ้านป่าโจดและดงบัง ตำบลค้อเขียว อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ได้รวมกลุ่มกันขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับบริการ จากกรมปศุสัตว์ เรื่อง การปรับปรุงพันธ์โค การป้องกันโรคระบาด และการผลิตเม็ดพันธ์พืช อาหารสัตว์ ต่อมากรมปศุสัตว์ได้ส่งเสริมขยายการบริการการผสมเทียมโค เพื่อผลิตลูกโคนมจำหน่ายให้องค์กรส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ( อสค. ) จนกระทั่งปลายปี พ.ศ. 2527 อสค. งดรับซื้อโคนม แต่ขณะนั้นปรากฏว่ามีโคนมลูกผสมเพศเมียคงเหลืออยู่ 5 ตัว


ปี พ.ศ. 2528 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จราชดำเนินทอดพระเนตร การดำเนินงานของสถานีบำรุงพันธ์สัตว์สกลนคร ทรงมีพระราชดำรัสให้กรมปศุสัตว์ร่วมกับจังหวัดสกลนคร ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมในจังหวัดสกลนครจังหวัดสกลนครจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมขึ้นที่อำเภอวาริชภูมิ เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ป่าบ้านป่าโจดและบ้านดงบัง จึงได้ขอจดทะเบียนเป็นกลุ่มเกษตรกรตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 141 โดยใช้ชื่อว่า “ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ค้อเขียว ”ดำเนินการแปรรูปน้ำนมดิบเป็นนมพาสเจอร์ไรส์ โดยใช้วิธีหม้อต้มน้ำนมระบบแก๊ส บรรจุถุงละ 200 ซีซี จำนวนถุงละ 3 บาท


ต่อมา ปี พ.ศ. 2534 เริ่มประสบปัญหาการจำหน่ายน้ำนมดิบที่เหลือจากการแปรรูป บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย ( ตรามะลิ ) จำกัด ต้องการให้กลุ่มแปรสภาพหรือตั้งเป็นสหกรณ์โคนมขึ้นมา มิฉะนั้นอาจจะไม่รับซื้อน้ำนมดิบ ดังนั้นผู้นำกลุ่ม จำนวน 10 คน จึงขอจัดตั้งสหกรณ์ และดำเนินการเลิกกลุ่ม


นายทะเบียนสหกรณ์ ได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2535 เป็นสหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด จนถึงปัจจุบัน


ผลิตและจำหน่ายโดย

สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด

18 หมู่ 4 ตำบล ค้อเขียว อำเภอ วาริชภูมิ สกลนคร 47150


ติดต่อประสานงาน

ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

นางสาวฟ้าขวัญ ขวัญเมือง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจการค้า โทร 094-2690450


สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด

คุณประภัสสร โทร 061-7828746


https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Warichmilkofficial&set=a.320592474768563


*อัพเดตล่าสุด

24/6/2564

Visitors: 31,086