น้ำผึ้งวังธง

SKU : PF-11078

Price

195.00 ฿

Quantity to buy
Total 195.00 ฿

Do not have enough stock

Out of stock

น้ำผึ้งดอกลำไย สหกรณ์ผู้เลี้ยงผึ้งจังหวัดแพร่ จำกัด

เป็นน้ำผึ้งที่เก็บจากเกสรดอกลำไย ซึ่งเก็บผลผลิตในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย ในช่วงเดือนมีนาคม ถึงเมษายน ของทุกปี 1 ปี

จะเก็บผลผลิต 1 ครั้ง เพราะการเก็บน้ำผึ้ง ในช่วงนี้ จะได้น้ำผึ้งที่มีคุณภาพดีกว่าน้ำผึ้งที่เก็บในช่วงฤดูอื่นๆ เช่น น้ำผึ้งที่เก็บฤดูฝน

จะทำให้น้ำผึ้งมีความชื้นสูง เหลว และไม่มีคุณภาพ น้ำผึ้งของสหกรณ์ฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มผึ้ง จากกรมปศุสัตว์

ได้การรับรองมาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และได้รับการรับรองคุณภาพจากแล็บ มีรสชาติ หอม หวาน

เป็นที่นิยมในโซนเอเชีย เช่น ใต้หวัน จีน เป็นต้น

ขนาด 1000 ML ราคา 195.- บาท

ขนาด 350 ML ราคา 109.- บาท

ขนาด 250 ML ราคา 90.- บาท

ผลิตและจำหน่ายโดย

สหกรณ์ผู้เลี้ยงผึ้งจังหวัดแพร่ จำกัด

120 หมู่1 ตำบลวังธง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000


ติดต่อประสานงาน

ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า

ศูนย์แสดงสินค้าสหกรณ์ไทย สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

นายณรงค์เดช เทพศิริ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจการค้า โทร 081-1925282


สหกรณ์ผู้เลี้ยงผึ้งจังหวัดแพร่ จำกัด

120 หมู่1 ตำบลวังธง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000


*อัพเดตล่าสุด

5/10/2565

Visitors: 33,169